ઘેર
કવિતા
સંગીત
વિશે
યાદો
 
 
ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત
ઘનશ્યામ ઠક્કરનો ગુજરાતી બ્લોગ

Email
oasisangeet@yahoo.com

For more information:

Ghanshyam Thakkar
Music and Poetry

ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ

કવિતા
કુમાર - માર્ચ, ૧૯૭૨ * સંપાદક: બચુભાઈ રાવત
જૂની પોસ્ટ
તાજેતરની પોસ્ટ
Under Construstion
Under Construstion
Krutie Thakkar’s Art

forsv, urmisagar, prabhatna pushpo

ગાગરમાં સાગર ફોર એસ.વી. ઊર્મિસાગર

AghethiDoornaKumarKumarAghethi