કવિતા
 
 

Email
oasisangeet@yahoo.com

For more information:

Ghanshyam Thakkar
Music and Poetry

 

DewDrops on The Oasis

Ghanshyam Thakkar (Oasis Thacker)'s first International Music Album release on AMAZON.COM

DewDrops on The Oasis

AasopalaveNiDale

આસોપાલવની ડાળે
ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ નીશા ઉપાધ્યાય, કિશોર મનરાજા, નેહા મહેતા, જયશ્રી ભોજવિયા, દેવયાની અને વ્રુંદ

copyright 1997

ORaajRe

ઓ રાજરે
સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
ગીત: લોકગીતો અને ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ કિશોર મનરાજા, દમયંતી બારદાઈ,જયશ્રી ભોજવિયા, દેવયાની
અને વ્રુંદ

copyright:1997

 

ઘનશ્યામ ઠક્કરનાં સંગીત આલબમ
ઘનશ્યામ ઠક્કરના કાવ્યસંગ્રહો
BhuriShahinaKuvaKanthe

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે - ઘનશ્યામ ઠક્કર

JambudiKshananaPrashnaPadare

ગુજરાતી આધુનિક કવિતાનો એક ધ્યાનપાત્ર અવાજ - લાભશંકર ઠાકર

copyright:1987

copyright:1993

Oasis
Thakkar

ઉમાશંકર જોશી

નવો મિજાજ, નવો અવાજ

પરબ ૧૯૮૭ અંક-૧૦

'ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે'નો પ્રવેશક

પરબ ઓનલાઇન

Next
NavoAvaj37
   
   
 
OasisBW