કવિતા
 
 
 

પ્રા. મધુસૂદન કાપડિયા.. ઘનશ્યામ ઠક્કરની કવિતા વિષે(Edited short video)

 

શાળા-કોલેજના દીવસો

 

 
 
   
   
   
   
   
 

More to come....

લીલી-પીળી યાદો
Ghanshyam Thakkar - L.D. Engineering College
ઘનશ્યામ ઠક્કર L.D. ENGINEERING COLLEGE 1969
પગમાં વ્હેતા લાવા લગભગ ખડક થવા આવ્યા છે,
તેથી તમને મળવા મેં પડછાયા લંબાવ્યા છે!
-ઘનશ્યામ ઠક્કર
Ghanshyam Thakkar 1969

ઘનશ્યામ ઠક્કર 1969

Email
oasisangeet@yahoo.com